גיל רוזנברג- רואה חשבון
 


הברזל 31, תל אביב  *  טלפון ישיר: 03-5716010  *  סלולארי: 050-9852939  *  מייל: gil@grtax.co.il
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


הוצאות מוכרות לחברות ועצמאים

דף הבית >> הוצאות מוכרות לחברות ועצמאים
כל עצמאי מכיר את צירוף המלים הוצאה מוכרת, אבל לא רבים יודעים באמת מה היא כוללת. למשל: אכלתם צהרים במסעדה יוקרתית, יחד עם לקוח שלכם. האם אתם רשאים לרשום את התשלום כהוצאה מוכרת? נסעתם לניו-יורק עם בת הזוג, ובזמן השהות בעיר קיימתם שלוש פגישות עסקיות: האם מס הכנסה יכיר לכם בכל הוצאות הנסיעה, לרבות כרטיסי טיסה ומלון?
כעקרון, פקודת מס הכנסה קובעת כי כל הוצאה הכרוכה בייצור הכנסה, והיא הוצאה עסקית, מוכרת בניכוי למעט חריגים.
 
להלן עיקרי החוק ותקנות מס הכנסה ומע"מ בנושא: 
  
ביגוד
 
הוצאות רכישת ביגוד כולל נעליים בעבור העוסק או בעבור עובדו, שנועדו לשמש לצרכי עבודה וניתן לזהות בבגד השתייכות לעסק באופן בולט כמו סימול וכד'
או שע"פ דין קיימת חובה ללבוש אותו בעסק .
אם לא ניתן להשתמש בבגד לשמוש פרטי, כמו: חלוק אחיות, גלימת עו"ד, סרבל טיסה וכד' אז כל ההוצאה תוכר.
אם אפשר להשתמש בביגוד גם שלא לצרכי העבודה, כמו: חליפת מדים ייצוגית של עו"ד או כל חליפה ייצוגית אחרת, אז ההוצאה תוכר רק ב- 80%.

 גניבות
 
גניבה של מזומנים, כמו כספי קופת העסק במזומן או בצ'קים, יכולה להיות הוצאה מוכרת, כמו גם גניבת מלאי. עם זאת, גניבת רכוש העסק, כמו מכונות וציוד, אינם מוכרים. נזקי הגניבה יוכרו רק כהפסד הוני, אותו ניתן לקזז מרווחי הון ממכירת נכסים אחרים של העסק, ולא מרווחיו השוטפים. זה נכון גם כשהגנבים הם עובדי העסק.
 
 דמי שכירות
 
לגבי הכרה בהוצאת שכירות, הן עסקית והן בבית המגורים- לכאורה ניתן להכיר בהוצאה אך קיימת מגבלה של חובת ניכוי במקור מתשלום דמי השכירות.
אם תנכה 35% מס מדמי השכירות או כל ניכוי אחר שפקיד השומה קבע באישור, אזי ניתן להכיר בהוצאה.
בבית מגורים ניתן להכיר בהוצאה בהתאם לאחוז שטח השימוש העסקי מתוך כלל השטח.

הוצאות אש"ל ולינה- בארץ

ההוצאה מותנית בקיום הוראות תקנה 2(3) לתקנות מס הכנסה התשל"ב -1972  לפי הפרוט:
ההוצאה לארוחה הינה בעת שהות לצורך עסקי מחוץ לתחום הישוב בו מצוי מקום מגוריו של הנהנה או מקום העסק העיקרי. ניתן לנכות הוצאות אלו בתנאי שהשהייה הינה מחוץ לתחום היישוב (במרחק 10 ק"מ לפחות) ועמידה בתנאים נוספים כמפורט בהוראות.
ההוצאות שיותרו הן:
                                                עם קבלות                     ללא קבלות
ארוחת בוקר                                   1                                   1
ארוחת צהריים                                4                                   3
ארוחת ערב                                    2                                   1
לגבי הוצאות לינה בארץ, הן יוכרו באם הוצאו בייצור הכנסה, בשל לינה במרחק של 100 ק"מ ויותר ממקום העיסוק הקבוע ומקום המגורים או פחות אם פקיד השומה אישר כי הלינה היתה הכרחית לייצור הכנסה.
הסכומים שיותרו:
לינה שעלותה נמוכה מ- 100 דולר ליום- מלוא הסכום
לינה שעלותה גבוה מ- 100 דולר ליום- 75% מהסכום אך לא פחות מ- 100 דולר ולא יותר מ- 170 דולר.
 
הוצאות שהייה בארץ לעובד המוזמן מחו"ל

מומחה חוץ כהגדרתו בפקודה זכאי לנכות הוצאות שהייה הכוללות לינה או דמי שכירות ללא תקרה וארוחות בתקרה של280  ש"ח ליממה בגין עד  שניים עשר חודשים ששהה בישראל.
הוצאות הטיסה יוכרו למעביד (למי שהזמינו) במלואן כנגד הצגת מסמכים נאותים.

הוצאות של שכירים
 
שכירים רבים מוציאים כספים לצרכי עבודה מתוך הכרח, כמו הרצון ללמוד ולהתעדכן במקצועם במקרים שהמעביד לא מוכן לממן את ההוצאה, רכישת צרכי משרד, שימוש באינטרנט ועוד. פקודת מס הכנסה מתירה במפורש הוצאות מוכרות מכל הכנסה חייבת, כולל זו של שכירים. לפיכך, אין מניעה להכיר גם בהוצאות של שכירים לצרכי הפקת הכנסתם כהוצאות מוכרות.
 
הקמת אתר אינטרנט
 
מס הכנסה קבע, בחוזר שפורסם בתום 2002, כי ההוצאות להקמת אתר אינטרנט יופחתו על פני ארבע שנים, כשנות ההפחתה של ציוד ממוחשב. עם זאת, עמדה זו תקפה רק לגבי הוצאות הקמת אתרי אינטרנט שהם לשימוש פנים ארגוני או כתחליף להקמת סניף מוחשי - אך לא כאשר עלויות הקמת האתר נועדו לפיתוח ערוץ שיווקי נוסף לארגון, המחליף ערוצים שיווקיים קיימים.
 
כאשר אתר אינטרנט הוא ערוץ שיווקי, ניתן כיום - על פי פסיקת בית המשפט העליון - להכיר בכל הוצאות הקמת האתר כהוצאות מוכרות שוטפות בשנה שבה הוצאו.
 
ניתן לחלק את ההכרה בהוצאות אתר אינטרנט למספר תחומים:
 
1. הוצאה לרכישת שם מתחם היא הוצאה מוכרת במלואה כשמדובר בשם מתחם הזהה לשם המסחרי הרגיל של הארגון העסקי. עם זאת, כאשר ההוצאה היא לרכישת שם מסחרי חדש, מדובר בהוצאה הונית שלא תוכר כלל אלא במימושה.
 
2. עלויות הקמת אתר אינטרנט לשימוש פנים ארגוני או כסניף חדש לא יוכרו כהוצאות מוכרות שוטפות, אלא רק על פני ארבע שנים, כהוצאות פחת.
 
3. עלויות הקמת אתר אינטרנט תדמיתי שיווקי, לרבות למכירות, יוכרו כהוצאות פרסום מוכרות שוטפות בשנה שבה הוצאו.
 
4. עלויות פרסום אתר אינטרנט יוכרו לפי הקריטריונים להכרה בהוצאות פרסום. המשמעות: כשמדובר בפרסום לעסק או לתחום פעילות חדש לא יוכרו הוצאות אלו בניכוי, וכשמדובר בפרסום לתחומי פעילות קיימים יוכרו ההוצאות לפרסום כהוצאות מוכרות שוטפות.
 
5. עלויות תפעול שוטף של אתר אינטרנט הן הוצאות מוכרות שוטפות, לרבות עלויות להחזקת האתר, תשלומים לספקי האינטרנט, לתקשורת, לאחסון האתר, לשירות שנתי וכו'.
 
6. עלויות שדרוג האתר יוכרו כהוצאות מוכרות שוטפות או כהוצאות הוניות, לפי המבחנים המקובלים להכרה בהחזקת מכונות וציוד אחר: אם מדובר בשדרוג שנועד לשמירת רמתו של האתר לפי המקובל בשוק, הוא יוכר כהוצאה מוכרות שוטפת בשנה שבה בוצע השדרוג.
  
החזקת טלפון ופקס פרט לטלפון סלולארי
 
הוצאות להחזקת טלפון, פקסימיליה וציוד קשר אחר, לרבות הוצאות השימוש הקבוע ועלות השיחות מוכרות באופן מלא כאשר העסק מנוהל במשרד רשמי.
למי שמנהל עסק מהבית, יוכרו על פי הנוסחה הבאה: אם הוצאות הטלפון לא עלו על סך של 20,300 ש"ח לשנה - יוכרו בניכוי 80% מהוצאות החזקת הטלפון או חלק מהוצאות החזקת הטלפון העולה על 2,000 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. אם הוצאות החזקת הטלפון היו בסכום העולה על 20,300 ש"ח לשנה - יוכר בניכוי חלק ההוצאות העולה על 4,100 ש"ח.
 
עם זאת, כאשר מנוהל רישום נפרד להחזקת הטלפון העיסקי לעומת החזקת הטלפון המשמש לשימוש פרטי, או שיש שני קווי טלפון נפרדים לשימוש הפרטי ולשימוש העסקי - יוכרו מלוא ההוצאות העסקיות לקו העסקי.
 
הוצאות לשיחות טלפון לחו"ל לצורכי העסק, המתקיימות מבית המגורים, יוכרו במלואן כהוצאות מוכרות וזאת באם ינוהל רישום של כל שיחה הכולל תאריך, שעה, יעדה של השיחה, פרטי מקבלה ומשך משוער.
 
 החזקת רכב
 
ביום 1 בינואר 2008 נכנסו לתוקף תקנות חדשות אשר על פיהן יותר בניכוי:
 
בחברה:
הוצאות החזקת רכב והוצאות החזקת אופנוע שסיווגו L3 (אופנוע עם נפח מנוע גדול מ- 125 סמ"ק ו- 33 כ"ס) שהמעביד העמיד לרשות עובדו תותרנה במלואן. על המעביד לזקוף שווי שימוש ברכב לשכר העובד לפי קבוצת המחיר של הרכב ברכב שנרכש עד ליום 31 בדצמבר 2009 ולפי אחוז מעלות רכישת הרכב ברכב שנרכש מיום 1 בינואר 2010.
לרכב היברידי יופחתו 520 ₪ נוספים מהסכום .
כמו כן, אין יותר צורך לשלם מקדמות בשל הוצאות עודפות בגין הוצאות רכב צמוד.
 
עצמאי ורכב שאינו צמוד לעובד בחברה (רכב תפעולי)
ההוצאה תוכר בניכוי לפי הגבוה מבין ההוצאות שהוצאו בניכוי שווי שימוש ברכב או 45% מההוצאות, לפי הגבוה.
  
חניה
 
חניה שלא במקום העסק תוכר במסגרת הוצאות החזקת רכב .
חניה במקום העסק תותר בניכוי.
חניה במקום העסק של רכב העובד, תותר בניכוי במידה והחניה של העובד במקום העבודה הינה באופן מובהק לטובת המעביד.
  
חשמל וארנונה
 
כאשר העסק מנוהל במשרד רשמי- ההוצאה מוכרת באופן מלא.
 
כשהעסק שלכם ממוקם בבית- הוצאות החשמל מוכרות לניכוי ובלבד שניתן לזהות את החלק מתוך כלל בית המגורים המשמש לצורך ייצור ההכנסה. אפשר לעשות זאת בדרך של תחשיב סביר, או בדרך של התקנת מונה חשמל נפרד לחלק המשמש לצורך ייצור ההכנסה.
הוצאות הארנונה מוכרות כאשר ניתן לזהות את החלק המשמש לייצור ההכנסה בבית המגורים (לעומת החלק המשמש לשימושים פרטיים), כגון חדר עבודה או מרתף שמשמש רק לעסק - הרי שהוצאות הארנונה המיוחסות לחלק העסקי יוכרו בניכוי. מאחר שבדרך כלל בסיס חישוב הארנונה מתבצע לפי תעריף למטר רבוע, ניתן למדוד את החלק המשמש לייצור ההכנסה מתוך סך כל שטחו של מבנה המגורים, ולהכיר בתשלום הארנונה עבור חלק זה כהוצאה מוכרת.
  
טלפון סלולרי
 
לעצמאיים- ההוצאות  יוכרו רק מעל 1,080 ש"ח בשנה (90 ש"ח בחודש), או מחצית מההוצאות, כגבוה.
לחברות- מעביד אשר העמיד לרשות העובד טלפון נייד, ההוצאה תוכר לו במלואה בתנאי שזקף שווי בתלוש.
  
כיבוד
 
א. כיבוד ואירוח במקום העסק- כיבוד קל (שתייה קרה או חמה, עוגיות וכיוצ"ב) יוכרו ב-80%.
ב. אירוח במסעדות- לא מוכר.
ג.  אירוח אורחים מחו"ל- ארוחות במסעדות ובמקום העסק מוכרות, אם הן סבירות ונוהל לגביהן רישום נדרש (שם האורח וארץ מוצאו, מספר ימי האירוח, נסיבות האירוח, מס' דרכון וכו').
 
 משכורות לקרובי משפחה ובני זוג
 
מס הכנסה מקשה מאוד על ההכרה בהוצאות שכר המשולמות לבני משפחה, ובמיוחד לבני זוג, העובדים
בעסק שבבעלותם. לא רק שההוצאות לתשלום שכר אינן תמיד מוכרות, אלא שהמס על הכנסתם מחושב בחישוב מאוחד, והוא גבוה יחסית לבני זוג שאינם עובדים באותו מקום. עמדה זו של מס הכנסה עומדת בסתירה לפסיקת בית המשפט העליון, לפיה לבני זוג מותר ליהנות מחישוב מס נפרד למרות שהם עובדים ביחד. לפי עמדת בית המשפט, החשש שייתכנו מעשי רמאות אינו יכול לפסול אוטומטית כל חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים יחד.
  
מתנות

א. מתנות לספקים ולקוחות בשל קשר עיסקי: עד 180 ש"ח לאדם בשנה אם המתנה ניתנה בישראל. ועד 15 דולר לאדם בשנה אם המתנה ניתנה בחו"ל.
התרת ההוצאה מותנית ברישום פרטי זיהוי המקבל, המקום בו ניתנה המתנה ובהצגת קבלות לאימות ההוצאה.
ב. מתנות לעובדים: מעביד שנתן מתנה לעובד לרגל אירוע אישי בלבד, תוכר לו ההוצאה עד לסך של 180 ש"ח.
תלושי חג או כל מתנה אחרת לרגל החגים יוכרו במלואם למעסיק בתנאי שזקף זאת בתלושי השכר לעובדיו.
 
 נסיעות לחו"ל
 
כדי שהנסיעה תוכר כנסיעה עסקית, יש להוכיח כי היתה הכרחית לייצור ההכנסה, כולל עדכונים שוטפים במטרה לשמור על מצבו הקיים של העסק. יש לשמור על כל הוכחה כי מדובר בנסיעה עסקית, לרבות כרטיסי כניסה לתערוכות, רישום פגישות עסקיות וכדומה.
 
התקנות העוסקות בהכרה בהוצאות נסיעה לחו"ל כהוצאה מוכרת מאפשרות לצרף לנסיעה נוסעים נוספים שנסיעתם הכרחית, כמו יועצים, מתורגמנים ויועצי תקשורת. כמו כן אפשר לשלב נסיעות עסקיות ופרטיות, אם ניתן לזהות באופן ברור מה היו ההוצאות לחלק העסקי של הנסיעה. עם זאת, אם הנסיעה לחו"ל מיועדת בעיקר למטרות פרטיות, ייתכן שגם ההוצאות המעורבות, כמו כרטיסי הטיסה, לא יוכרו לצורכי מס.
 
פרוט מגבלות ההוצאה:
 
כרטיסי טיסה במחלקת תיירים או עסקים מותרות מלוא ההוצאות
כרטיסי טיסה במחלקה ראשונה ההוצאה מוכרת בגבולות  סכום מחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה
לינה  
בנסיעה שכללה עד וכולל 90 לינות :  
7 לינות הראשונות עד 246 דולר  
מהלינה השמינית ואילך :   
מחיר  לינה לא עלה על   108  דולר מותרות מלוא ההוצאות-שהוצאו בפועל 
מחיר הלינה עלה על הסכום הרשום בשורה הקודמת -108 75% מההוצאות אך לא פחות מהסכום שרשום בשורה הקודמת -108 דולר 
בנסיעה שכללה יותר מ- 90 לינות לא יותר מ 108דולר ללינה  .
הוצאות שהייה אחרות- אש"ל  
 אם לא נדרשו הוצ' לינה עד 116 דולר לכל יום
אם נדרשו הוצ' לינה עד 69 דולר לכל יום
שכירת רכב בחו"ל עד 55 דולר ליום
 
הערה - בנסיעות לארצות שלהלן תותר תוספת של 25% לסכומים שפורטו לעיל . הארצות הן:
אוסטרליה אוסטריה  איטליה ,איסלנד,אירלנד ,אנגולה ,בריטניה ,בלגיה  גרמניה ,דובאי, דנמרק ,הולנד ,הונג קונג , טייוואן , יפן ,יוון ,לוקסמבורג , נורווגיה ,ספרד עומאן, פינלנד, צרפת ,קטר קוריאה,קמרון קנדה ,שוויץ  ןשבדיה  סין, סינגפור פיליפינים וקוריאה.
 
צורכי משרד, מגזינים ותוכנות
 
צורכי משרד המיועדים לצריכה שוטפת, כגון קלסרים, דפי צילום, טונרים למכונת צילום וקסטות דיו למדפסות - מוכרים כהוצאה לצורך מס. ציוד משרדי המיועד לשמש לייצור ההכנסה העסקית לטווח ארוך, כגון מכונות חישוב, הוא בבחינת נכסים שההוצאות לרכישתם יוכרו לפי שיעור הפחת הקבוע לגביהם בתקנות.
 
הוצאות לרכישת מגזינים או עיתונים שישמשו לצורך ייצור ההכנסה ולשימוש פרטי לא יוכרו כלל, בהיותן הוצאות מעורבות - אלא אם ניתן להפריד הפרדה ברורה בין החלק שישמש לצורך ייצור ההכנסה לבין החלק שישמש לשימוש פרטי.
 
הוצאות לרכישת ספרות מקצועית ותוכנות מחשב יוכרו כהוצאות מוכרות כשהן בתחום פעילות העסק ומיועדות לשימוש לטווח קצר. כאשר הוצאות אלו הוצאו לפני תחילת הפעילות העסקית, או במטרה לשמש לייצור ההכנסה לטווח ארוך, הרי הם יוכרו לפי שיעור הפחת שנקבע לגביהן בתקנות.
  
תרומות
 
תרומה לא תןכר כהוצאה אלא יינתן זיכוי ממס בשעור של 35%. התרומה צריכה להנתן למוסדות ציבוריים אשר אושרו לצורך כך (העמותה רושמת בקבלה עבור התרומה כי הינה מוסד המוכר לצרכי מס הכנסה).
הסכום המינימלי לצורכי זיכוי ממס הינו 380 ש"ח.
  
  
אין במידע המופיע במאמר זה משום חוות דעת או המלצה מקצועית. המידע המופיע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד. השימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש בו.
 
 
 
 
Top pageTop page

         הברזל 31, תל אביב  *  טלפון ישיר: 073-2231103  *  סלולארי: 050-9852939  *  פקס: 057-7973143  *  מייל: gilros@zahav.net.il
לייבסיטי - בניית אתרים