גיל רוזנברג- רואה חשבון
 


הברזל 31, תל אביב  *  טלפון ישיר: 03-5716010  *  סלולארי: 050-9852939  *  מייל: gil@grtax.co.il
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


הוראת שעה להשקעה במניות בחברות עתירות מחקר ופתוח

דף הבית >> הוראת שעה להשקעה במניות בחברות עתירות מחקר ופתוח
 
 ביום 6 בינואר 2011 פורסם בספר החוקים מספר' 2271 חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 תיקוני חקיקה), התשע"א 2010- .). במסגרת הפרסום, הוחלט לקבוע הוראת שעה בקשר להשקעה במניות בחברות עתירות מחקר ופיתוח.
מטרת הוראת השעה הינה לעודד פעילות של חברות העוסקות בתעשיות עתירות ידע בשלבים שונים של צמיחתן.
אין ספק כי קביעה זו של משרד האוצר המשווה הטבות מס שניתנו בעבר למגזרים שהיה בכוונת המדינה לקדם - כגון השקעה בחיפושי נפט והשקעה בסרטים הינה מבורכת ותהווה עידוד ניכר לעידוד ההשקעה במחקר ופיתוח.
 
מטרת ההוראה היתה, בין השאר:

 

1. הגדלת היקף ההשקעות בחברות ישראליות עתירות מחקר ופיתוח.
 

2. לתמרץ את בעלי ההון המשקיעים בדרך של התרת סכום ההשקעה כהוצאה בידם ובכך לאפשר הקדמת תביעת ההוצאה תוך שינוי סווגה מבסיס הוצאה הונית  להוצאה פירותית ברת קיזוז כנגד כל מקור.
 
הוראת השעה מתייחסת לשני מישורי השקעה שונים:

 1. השקעה שביצע יחיד במניות של חברות ישראליות עתירות מחקר ופיתוח.

 2. השקעה שביצעה חברה לרכישת אמצעי השליטה בחברה ישראלית עתירת מחקר ופיתוח.
 
במאמר זה אתייחס למישור הראשון בלבד.

 לצורך קבלת ההטבה יש צורך לעמוד בהגדרות המצוינות בחוק:
 
 1. ההשקעה תתבצע בשנים 2011 עד 2015.
 2. ההשקעה תהיה עד לסך של חמישה מליון ש"ח ליחיד.
 3. ההשקעה, כאמור, מותרת גם על בעלי שליטה נוכחיים.
 4. כנגד ההשקעה הוקצו ליחיד מניות בחברת המחקר ופיתוח.
 5. ההטבה לא תינתן בגין השקעה באגרות חוב, הלוואות, אופציות וכל מכשיר כלכלי אחר פרט להשקעה שתמורתה הוקצו ליחיד מניות בחברת המחקר ופתוח.
 6. היחיד החזיק במניות שהוקצו לו בתמורה להשקעתו בחברה במשך שלוש שנות מס החל משנת המס שבה השקיע בחברה.
 7. הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות של ההשקעה.
 8. בחישוב סכום ההשקעה המרבי יובאו בחשבון כלל השקעותיו המזכות של היחיד בחברה במישרין, וכן השקעות כאמור שביצע קרובו בחברה – ביחד. הווה אומר, סכום ההשקעה בסך של חמישה מליון ש"ח מוגבלת להשקעה של היחיד וכל הקשורים אליו יחד- בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה, וכן צאצא של אח או של אחות, ואח או אחות של הורה.
 
 
החברה שבה יוכל המשקיע להשקיע צריכה  לעמוד בקריטריונים הבאים:
 
 1. בשלוש השנים המתחילות בשנת ההשקעה, לא רשום נייר ערך כלשהו שלה למסחר.
 2. החברה הינה חברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל.
 3. לפחות 75% מסכום ההשקעה של היחיד בחברה זו משמשים אותה להוצאות מחקר ופתוח אשר אושרו ככאלה על ידי המדען הראשי.
 4. לפחות 75% מהוצאות המחקר ופתוח של החברה, הוצאו בישראל.
 5. הכנסות החברה לא עלו, הן בשנה שבה שולם סכום ההשקעה והן בשנה לאחריה, על 50% מסכום הוצאות המחקר ופתוח שלה.
 6. הוצאות המחקר ופתוח הוצאו לשם קידומו או פיתוחו של מפעל הנמצא בבעלות החברה.
 7. עד לשנת המס שבה התקיים התנאי האמור בסעיף 2, בכל אחת משנות המס שבמהלך תקופת ההטבה, הוצאות המחקר ופתוח מהוות 70% לפחות מכלל הוצאות החברה.
 
 
 
 
התרת ההוצאה:
 
ההשקעה תותר בניכוי מכלל הכנסתו של היחיד החל משנת המס בה בוצעה ההשקעה על פני שלוש שנים. ההוצאה תקוזז כנגד הכנסותיו של היחיד.
 
רווח הון במכירת מניות ההשקעה:
 
במכירת מניות של חברת המטרה בידי יחיד שסכום ההשקעה המזכה הותר לו בניכוי, יוקטן המחיר המקורי של המניות בכל סכום ההשקעה שהותר בניכוי כאמור. כלומר, בעת מכירת המניות, יוגדל רווח ההון המתקבל בגובה סכום ההשקעה שהותר בניכוי במהלך שלוש שנות ההכרה.
במקרה של מכירת מניות החברה, ההטבה בגין האמור לעיל נובעת מהחיסכון במס שבין המס השולי של היחיד לשיעור המס המופחת החל על רווח הון (בין 20% ל- 25%).
 
 
התרת ההפחתה חלה גם בעניינו של יחיד תושב חוץ.
 
לדעתי, היחיד אינו רשאי לוותר בשנה מסוימת על תביעת הניכוי בשל הכנסות נמוכות למשל אף שאינן מגיעות לסף מס.
 
עודף ניכוי שנבע ליחיד לכאורה יחשב כהפסד מעסק בכל שנה אשר  ניתן לקזזו בשנים הבאות.
 
  אין במידע המופיע במאמר זה משום חוות דעת או המלצה מקצועית. המידע המופיע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד. השימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש בו.
 

 
 
 
Top pageTop page

         הברזל 31, תל אביב  *  טלפון ישיר: 073-2231103  *  סלולארי: 050-9852939  *  פקס: 057-7973143  *  מייל: gilros@zahav.net.il
לייבסיטי - בניית אתרים