גיל רוזנברג- רואה חשבון
 


הברזל 31, תל אביב  *  טלפון ישיר: 03-5716010  *  סלולארי: 050-9852939  *  מייל: gil@grtax.co.il
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק

דף הבית >> צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק
 

מי נהנה מחוק פנסיה חובה?

תחת ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק בין לשכת התאום של הארגונים הכלכלים וההסתדרות הכללית נוספו כאמור כמיליון איש הנהנים מפנסיה. ההסכם מוחל רק על עובדים שעדיין לא נהנים מהסדר פנסיוני קיים, מי שיש לו הסדר פנסיוני לא ירגיש בשינוי לא לטובה ולא לרעה.
 

מהם תנאי הזכאות לפנסיה תחת חוק הפנסיה?

ישנם מספר תנאים שבהם צריך לעמוד בכדי ליהנות מהסכם פנסיה חובה:
  • גיל מינימאלי של 21 לגבר ו- 20 לאישה ומקסימלי לפי גיל פרישה שנקבע בחוק (מעל 60 שנה, משתנה לפי מספר פרמטרים).
  • לא קיים לעובד "הסכם מיטיב" – כלומר הסדר פנסיה קודם
  • מ.1.1.2009 נדרשים לפחות שישה חודשי עבודה לפני שאפשר להפריש לפנסיה
  • על כל עובד/ת החל מגיל 21 -לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישת חובה ע"פ החוק
  • כל עובד שלא חל עליו ההסכם מיטיב
  • החל מ- 1.1.2008 כל עובד יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 9 חודשי עבודה
  • החל מ- 1.1.2009 כל עובד יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה
  • מי שמתחיל עבודה חדשה ויש לו ביטוח פנסיוני יקבל את ההטבה כבר מיומו הראשון במקום העבודה, כאשר ההפרשות לפנסיה יבוצעו שלושה חודשים לאחר תחילת העבודה רטרואקטיבית (ואם שנת המס מסתיימת קודם לכן, הכספים יופרשו עוד קודם כדי לסגור את שנת המס נכון).
     

איזה חלק מהשכר מוכר לצורך חישוב הפנסיה תחת הסכם פנסיה חובה?

לא כל השכר ברוטו נחשב לצורך פנסיה. המדינה קובעת את החלקים שעליהם יש להפריש לפנסיה ולנושא זה משמעות רבה: אדם שמרוויח 10,000 ש"ח ברוטו אך החלק המוכר לו לפנסיה הוא 5,000 ש"ח יקבל פנסיה נמוכה יותר מאשר אדם שמרוויח 6,000 ש"ח ברוטו וכל המשכורת מוכרת לו לפנסיה. זהו הפרש משמעותי מאוד שכן פנסיה מקבלים לאורך שנים רבות.
השכר המוכר לפנסיה כולל את מה שמוגדר "שכר הבסיס" ובנוסף כל התוספות הקבועות שמהן נהנה העובד. כלומר אם למשל אתם נהנים מבונוס שנתי, חלק זה לא יוכר לפנסיה. תחת חוק פנסיה חובה ישנה תקרה לשכר המבוטח (המזכה לפנסיה) והיא גובה השכר הממוצע בשוק.
 

מה גובה ההפרשות לפנסיה לפי חוק הפנסיה החדש?

 ההפרשות לפנסיה לפי חוק פנסיה חובה מחולקות למדרגות והולכות וגדלות עם השנים. ההפרשות כוללות חלק שמפריש העובד וחלק שמפריש המעסיק (כלומר צפו לראות קיטון בשכר נטו החודשי שכן יש חלק שאתם מתחילים להפריש, אבל הנושא לטובתכם שכן המעסיק במקביל מפריש סכומים שבעבר לא נתן לכם).
 
הטבלה הבאה מתארת את ההפרשות של המעסיק והמועסק לפי השנים:
 
שנה בה מתחילים בהפרשות חלק המעסיק באחוזים משכר המועסק חלק המועסק באחוזים משכרו הפרשות המעסיק
לפיצויים
סה"כ הפרשות לפנסיה כאחוז משכר המועסק
1.1.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5%
1.1.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5%
1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5%
1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10%
1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
1.1.2013 5% 5% 5% 15%
 
 

 

האם ניתן לבחור אם לחסוך באמצעות קרן פנסיה או קופת גמל?

חשוב לדעת כי בהוראת חוק פנסיה חובה, המועסק מקבל את הזכות לבחור בין קרן פנסיה ובין קופת גמל (וכן איזו קופה או קרן בדיוק מבין המבחר הקיים). זכות זו ניתנת לו ועליו לבחור תוך שישים ימים מיום תחילת עבודתו ולהגיש למעביד בכתב במה בחר. אם העובד לא הודיע למעביד על בחירת קרן פנסיה או קופת גמל, המעביד יפריש לו את הסכומים ויבטח אותו בקרן הפנסיה מקיפה חדשה. במקרה שכזה, קיימת עדיין לעובד הזכות לעבור קרן פנסיה או לעבור לקופת גמל לפי בחירתו ובתנאי שזו תכלול כיסוי ביטוחי למקרים של מוות ונכות.
 
מה קוה לעוד המועסק ביותר ממקום עבודה אחד?

לפי הנחיות מס הכנסה, על המעביד הנוסף מוטל לצרף למשכורתו של העובד את סכומי ההפרשה לתגמולים (קיצבה) ולביטוח אובדן כושר עבודה, ולנכות מס לפי התקנות, אלא אם יתקבל אישור תיאום מס מפקיד שומה הכולל הנחיה לגבי הפרשות אלו.
כלומר, כל עוד לא התקבלה הנחיה אחרת מפקיד שומה, מלוא הפרשת המעביד הנוסף לתגמולים ולביטוח אובדן כושר עבודה נחשבת הכנסה בידי העובד.
מעביד נוסף אינו רשאי גם להעניק זיכוי לפי סעיף 45א או ניכוי לפי סעיף 47 בגין הפרשות העובד לתגמולים, אלא בכפוף להנחיות פקיד שומה, שכן העובד עלול בדרך זו לקבל זיכוי או ניכוי שלא כדין על הפרשותיו לתגמולים.
יש לשים לב שאין די בתיאום מס רגיל שאינו כולל הנחיה בעניין ההפרשות הפנסיוניות.

מה יקרה אם המעביד הנוסף לא יצרף את ההפרשה לתגמולים ולאובדן כושר עבודה למשכורת העובד לצורך מס, או יעניק זיכוי/ניכוי לעובד בגין חלקו בהפרשות ?

חובת ניכוי המס במקור היא אחת מחובות המעביד, המשלם משכורת לעובדו. החובה נושאת אופי מנהלי לכאורה, כשהמעביד משמש צינור העברת תשלומי המס של העובד לרשויות המס.
ברם, הפרת חובה ראשונית זו מצמיחה חבות משנית, לפיה חב המעביד בתשלום חוב המס בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. הפרת החובה עלולה לגרור עונש כבד על המעביד.
על פי פקודת מס הכנסה, מעביד שלא ניכה מס במקור כדין ממשכורת ששילם לעובדו, דינו שנת מאסר או קנס של עד 26,100 ₪ ופי שניים מכל הסכומים שלא ניכה, או שני העונשים גם יחד.

מה יקרה אם העובד לא יצהיר בפני המעביד על עבודתו הנוספת?

תצהיר שאינו נכון עשוי לזכות את העובד בהנחות, הקלות וזיכויים במס שלא כדין.
על העובד המועסק ביותר ממקום עבודה אחד מוטלת חובה להצהיר בפני מעבידו שאין עבודה זו עבודתו היחידה, ושמופרשים בגינו כספי תגמולים ואובדן כושר עבודה בגין הכנסותיו האחרות. הצהרת העובד נכללת בטופס 101 אותו הוא ממלא מידי תקופה. עובד גם מחוייב להודיע למעביד בתוך שבעה ימים על כל שינוי שחל בפרטים שמילא בטופס.
לפי פקודת מס הכנסה, עובד שהשיב במזיד תשובה כוזבת על שאלה שנשאלה על פי פקודת מס הכנסה, או הציג מסמך כוזב למשלם ההכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו, דינו - מאסר שבע שנים או קנס של עד 202,000 ₪ ופי שניים מסכום ההכנסה שלא דווחה, או שני העונשים גם יחד.

כעובד - מה עלי לעשות...?

אם אתה מועסק ביותר ממקום עבודה אחד, וודא כי הפרטים הרשומים בטופס ה-101 אצל כל מעבידיך, מלאים ונכונים.
אם מעסיקך הנוסף עומד להפריש עבורך כספי תגמולים, פנה לפקיד שומה במקום מגוריך לצורך תיאום מס הכולל הנחיה בנושא ההפרשות הפנסיוניות.
אם מצאת שהמעביד הנוסף מעניק לך הטבות מס שלא כדין בגין ההפרשות הפנסיוניות, הפנה את תשומת ליבו לצורך לצרף למשכורתך את סכומי ההפרשה לתגמולים (קיצבה) ולביטוח אובדן כושר עבודה, ולנכות מס לפי התקנות, וזאת עד קבלת הנחיה אחרת מפקיד השומה.  המנע גם מקבלת הטבות מס שלא כדין בגין חלקך בהפרשות הפנסיוניות.

כמעביד נוסף - מה עלי לעשות...?

טרם המועד בו עליך להפריש לתגמולים ו/או אובדן כושר עבודה בגין עובד שאתה מעסיקו הנוסף, הפנה את העובד לפקיד השומה במקום מגוריו על מנת תיאום מס הכולל התייחסות להפרשות פנסיוניות.
כמעסיק נוסף הזהר גם מהענקת זיכוי לפי סעיף 45א או ניכוי לפי סעיף 47 בגין הפרשותיו של העובד לתגמולים המנוכות משכרו.
כל עוד לא התקבלה הנחיה אחרת מפקיד שומה, עליך לצרף למשכורתו של העובד את סכומי ההפרשה לתגמולים (קיצבה) ולביטוח אובדן כושר עבודה שאתה מפריש עבורו, ולנכות מס לפי התקנות.

 
  אין במידע המופיע במאמר זה משום חוות דעת או המלצה מקצועית. המידע המופיע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד. השימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש בו.

 
 
Top pageTop page

         הברזל 31, תל אביב  *  טלפון ישיר: 073-2231103  *  סלולארי: 050-9852939  *  פקס: 057-7973143  *  מייל: gilros@zahav.net.il
לייבסיטי - בניית אתרים